Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.
Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är
kund hos oss, dels när du söker arbete hos oss.
Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av
och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

PL Consulting i Boden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
beskrivs i den här policyn.


Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:
E-post: info@plc.nu
Adress: Kopplingsvägen 10C
Postadress: 961 38 BODEN
Telefonnummer: 0921-15150

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

För vissa tjänster och uppdrag kommer vi att vara personuppgiftsansvariga, såsom revisionstjänster,
skattetjänster och andra kvalificerade uppdrag där våra uppdragsgivare inte kan eller har möjlighet att
instruera oss i vad vi ska göra och hur vi ska utföra uppdraget. För andra tjänster och uppdrag kommer vi
att vara personuppgiftsbiträden, såsom redovisnings- och löneuppdrag och vissa konsultuppdrag.

 

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir
kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in
personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är
följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till
  dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev
 • Känsliga uppgifter såsom medlemskap i fackförening eller hälsouppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är
att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att
använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi
behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för
kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid
frågor om din tjänst när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra
rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i
denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter och ekonomiska
personuppgifter. Känsliga uppgifter registreras om det ingår i ett uppdrag från dig för
inkomstdeklaration.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av tjänster till dig och att möjliggöra
utskick av nyhetsbrev för de tjänster du är intresserad av generellt samt information om företaget.
Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter
vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som
åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi
hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt
ekonomiska personuppgifter.

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse
för anställning hos oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra
rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och
identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst. När
det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller
skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade
intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa
ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av
behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen
kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en
rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för
eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. Vissa
personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och
skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut
raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att
koppla dem till dig.

Speciellt om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare.
Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella
webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller
identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i
  första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics.


De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får
en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att
samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte
att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap
till dig som användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din
webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera
cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det
innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla
avseenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den
registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra
förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi
att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla
  de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som
  tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det
  personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de
  får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de
  är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte
  dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

 • Myndigheter
  Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.
  Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det
  vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga
  parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller
obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett
säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina
arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om just
  dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad
  om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:


– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex
bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning
  att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som
  rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är
  ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en
  begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan
  uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är
  gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som
  rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna
  visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen,
  rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva
  eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt
  marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte
  längre behandlas för sådana ändamål.


Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten.